П Р А В И Л А внутрішнього службового розпорядку апарату та структурних підрозділів Гадяцької районної державної адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

 

П Р А В И Л А

внутрішнього службового  розпорядку апарату т

а структурних підрозділів Гадяцької районної державної адміністрації

 

                          1. Загальні положення

 

          1. Згідно Конституції України громадяни України мають право на працю, що включає можливість заробити собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

          Державна служба в  Україні - це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. Ці особи є державними службовцями і мають відповідні службові повноваження.

          Право на державну службу мають громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли у  встановленому порядку конкурсний відбір, або з іншою процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів України

         Трудова дисципліна  забезпечується створенням необхідних організаційних умов для нормальної і високопродуктивної роботи, свідомими ставленням до роботи, методами переконання, виховання, а також заохочення за сумлінну роботу. До порушників трудової дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного  впливу у відповідно до Закону України «Про державну службу».

          Державний службовець повинен:

          сумлінно виконувати свої службові обов’язки і шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування;

          не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію держаного службовця.

 

         2. Правила внутрішнього службового  розпорядку мають на меті сприяти  вихованню працівників апарату та структурних підрозділів   районної державної адміністрації, зміцненню трудової дисципліни, раціональному використанню робочого часу, високій якості роботи, підвищенню продуктивності і ефективності праці та доводяться до відома всіх державних службовців під підпис.

         3. Питання, пов’язані із застосуванням цих Правил внутрішнього службового  розпорядку вирішуються керівництвом районної державної адміністрації в межах наданих йому прав.

 

ІІ. Порядок  прийому і звільнення працівників

 

         4.Порядок прийому і звільнення працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації здійснюється згідно вимог Закону України „Про державну службу”.

         Порядок проведення конкурсу для вступу  на держану службу регулюється Положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Інформація про вакантну посаду державного службоця  оприлюднюється на офіційних   веб-сайтах  райдержадміністрації, в якій  проводиться конкурс, та Міжрегіонального  управління Нацдержслужби у Полтавській та Кіровоградській областях (далі -  Нацдержслужба).

         5. Рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії "А" приймає суб’єкт призначення, на вакантні посади державної служби категорій "Б" і "В" – голова райдержадмінстрації відповідно до цього Закону.

          Райдержадміністрація  забезпечує оприлюднення та передачу до Нацдержслужбу  розпорядження  про оголошення конкурсу та його умови в електронній формі не пізніше наступного робочого дня з дня підписання відповідного розпорядження.

          Нацдержслужба  здійснює перевірку розпорядження про оголошення конкурсу та його умови на відповідність вимогам законодавства з питань державної служби і в разі відсутності зауважень узагальнює подану інформацію та не пізніше наступного робочого дня з дня їх надходження розміщує її на своєму офіційному веб-сайті.

      6. В оприлюдненому оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:

1) найменування і місцезнаходження державного органу;

2) назва посади;

3) посадові обов’язки;

4) умови оплати праці;

5) вимоги до професійної компетентності кандидата на посаду;

6) інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на посаду;

7) вичерпний перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання;

8) дата і місце проведення конкурсу;

9) прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

       7. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 15 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу. Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше 45 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення такого конкурсу.

        8.  Вакантні посади державної служби, на які протягом одного року не оголошено конкурс, підлягають скороченню.

          9. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає в установленому порядку до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) у разі проведення закритого конкурсу - інші документи для підтвердження відповідності умовам конкурсу;

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави  за минулий рік.

      10. Забороняється вимагати від особи, яка претендує на зайняття вакантної посади державної служби, документи, не визначені частиною першою цієї статті.

     11. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, крім тих, що зазначені у частині першій цієї статті, у тому числі документи про підтвердження досвіду роботи.

     12. Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

     13. Документи переможця конкурсу, зазначені у частині першій цієї статті, у разі призначення його на посаду державної служби додаються до його особової справи.

Перед призначенням на посаду державної служби переможець конкурсу подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави  за минулий рік.

      14. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується присутніми на засіданні членами комісії, не пізніше ніж протягом трьох календарних днів після його проведення і зберігається в державному органі, в якому проводився конкурс, протягом п’яти років.

       15. Інформація про переможця конкурсу оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Нацдержслужби та райдержадміністрації  не пізніше наступного робочого дня після підписання протоколу засідання конкурсної комісії відповідно до Порядку проведення конкурсу.

        16.При прийнятті на роботу або при переводі у встановленому порядку на іншу посаду працівника. адміністрація зобов’язана:

          ознайомити з дорученою ділянкою роботи, умовами праці, роз’яснити  працівнику його функціональну обов’язки, ознайомити з інструкцією по діловодству і правилами внутрішнього трудового розпорядку районної державної адміністрації;

         провести інструктаж по техніці безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежній охороні.

         17. На всіх працюючих в районній державній адміністрації ведуться трудові книжки у порядку, встановленому діючим законодавством України.

         18. Державні службовці не можуть брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню державного органу.

        19.Припинення державної служби і трудових відносин може бути тільки на підставах, передбачених ст.30 Закону України „Про державну службу” та на загальних підставах, передбачених діючим законодавством щодо обслуговуючого персоналу.

        Працівники райдержадміністрації мають право припинити трудові відносини з райдержадміністрацією, попередивши про це голову районної державної адміністрації за два тижня до звільнення.

        По закінченні вказаного строку працівник має право припинити роботу, а райдержадміністрація зобов’язана видати працівнику трудову книжку і провести з ним повний розрахунок.

       20. В день звільнення адміністрація зобов’язана видати працівнику його трудову книжку із внесенням запису про звільнення і провести з ним остаточний розрахунок. Записи про причини звільнення в трудову книжку вносяться в суворій відповідності із формулюваннями діючого законодавства із посиланням на відповідну статтю КЗпП України. Днем звільнення вважається останній день роботи.

      21. По домовленості між працівником і адміністрацією працівник може припинити  державну службу:

1) у разі втрати права на державну службу або його обмеження (стаття 84 цього Закону);

2) у разі закінчення строку призначення на посаду державної служби (стаття 85 цього Закону);

3) за ініціативою державного службовця або за угодою сторін (стаття 86 цього Закону);

4) за ініціативою суб’єкта призначення (стаття 87 цього Закону);

5) у разі настання обставин, що склалися незалежно від волі сторін (стаття 88 цього Закону);

6) у разі незгоди державного службовця на проходження державної служби у зв’язку із зміною її істотних умов (стаття 43 цього Закону);

7) у разі досягнення державним службовцем 65-річного віку, якщо інше не передбачено законом;

8) у разі застосування заборони, передбаченої Законом України "Про очищення влади".

        Розірвання трудового договору по ініціативі адміністрації не дозволяється без попередньої згоди профспілкового комітету районної державної адміністрації, за винятком випадків, передбачених законодавством.

         Припинення трудових відносин оформляється розпорядженням по   районній державній адміністрації

        22. При звільненні державного службовця всі матеріальні цінності що знаходилися в користуванні, невиконані службові документи передаються працівнику, який його заміщає із наступною відміткою про це в реєстраційних документах.

 

                                ІІІ. Основні обов’язки працівників

 

23. Основними обов’язками державних службовців є:

 

-         додержання Конституції України та інших актів законодавства України;

-         забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції;

-         недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина;

-         шанобливе та доброзичливе ставлення до громадян, керівників і співробітників, дотримання високої культури спілкування діє і вчинки не повинні шкодити інтересам держави, державної служби чи негативно впливати на репутацію державного службовця;

-         безпосереднє  виконання покладених на них службових обов’язків, своєчасні і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників;

-         збереження державної та службової таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома підчас виконання  обов’язків  державної служби, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;

-         постійне вдосконалення організації свої роботи і підвищення професійної кваліфікації;

-         сумлінне виконання своїх службових обов’язків , ініціативи і творчості в роботі;

-         дотримання дисципліни праці - основи порядку в апараті та  структурних підрозділах районної державної адміністрації ( своєчасний прихід на роботу, дотримання встановленої тривалості робочого часу);

-         додержання вимог техніки безпеки, санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

 

                      ІV. Основні обов’язки адміністрації

 

          24. Керівництво районної державної адміністрації зобов’язане:

           правильно організувати  працю працівників, щоб кожен мав постійне місце, письмові, канцелярські та інші приладдя. В необхідних випадках своєчасно, перед початком одержаної роботи, ознайомити працівника із завданнями, провести відповідний інструктаж з метою забезпечення якісного виконання поставлених завдань;

           суворо дотримуватись законодавства про працю, забезпечити суворе додержання державної і трудової дисципліни, постійно поводити роботу, спрямовану на її зміцнення, раціональне використання робочого часу, вживати заходи до порушників трудової дисципліни;

         забезпечувати систематичне підвищення ділового рівня і виробничої кваліфікації працівників апарату та  структурних підрозділах сприяти підвищенню загального рівня знань кожного працівника, створювати необхідні умови для суміщення роботи з навчанням в учбових закладах;                         

 

                                    V. Робочий час і час відпочинку

 

        25. Нормальна тривалість робочого часу працівників райдержадміністрації не може перевищувати 40 годин на тиждень. Установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними - субота, неділя.

        25. Початок роботи в районній державній адміністрації в 8 годин, перерва на обід з 12 до 13 години, закінчення роботи о 1715 годин. Тривалість робочого дня напередодні святкових і неробочих днів скорочується на 1 годину. При необхідності тривалість робочого дня, в тому числі початок і закінчення щоденної роботи і перерви на обід, визначається адміністрацією за згодою із профспілковим комітетом із додержанням встановленої тривалості робочого часу за тиждень або інший обліковий період.

       27. Адміністрація організовує облік приходу на роботу та уходу з роботи.

       28. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи державні службовці зобов’язані за розпорядженням керівника з’являтися  на службу у вихідні, святкові та неробочої дні, робота за які компенсується відповідно до чинного трудового законодавства. Також працівники можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпуски.

       29. Забороняється в робочий час:

        відволікати працівників апарату, мало чисельних структурних підрозділів райдержадміністрації від їх безпосередньої роботи, викликати або знімати їх з роботи для виконання доручень, які не входять в функціональні обов’язки цього працівника;

       скликати збори, засідання і нарад по громадських справах.

       30. Черговість надання щорічних відпусток встановлюється керівництвом райдержадміністрації за погодженням  з профспілковим комітетом із врахуванням необхідності забезпечення нормальної роботи апарату районної державної адміністрації. Графік відпусток складається щорічно не пізніше 10 січня і доводиться до відому всіх працівників апарату.

 

      

               VІ. Заробітна плата і заохочення за сумлінну працю

 

       Працівники райдержадміністрації мають право на своєчасне одержання винагороди за працю ( заробітної плати не нижче від визначеної законом)

        Оплата праці проводиться у  відповідності до шатного розпису та діючого законодавства і повинна бути не нижчою за встановлену в державі мінімальну заробітну плату.

        Заробітна плата виплачується регулярно два рази на місяць  в терміни: за першу половину - 15  числа кожного місяці, за другу половину –29 числа кожного місяця.

         У зв'язку з тим, що в штаті райдержадміністрації немає робітників-ремонтників і обслуговуючих працівників і водії повністю виконують роботи з технічного обслуговування автомобілів у свій робочий час, працю водіїв на  час виконання цих робіт оплачувати з виплатою надбавки за класність.

        Робітникам за використання в роботі  дезінфікувальних  засобів   та які зайняті прибиранням туалетів установлюється доплата у розмірі 10% посадового окладу.

         Правила  внутрішнього службового   розпорядку вивішуються на видних місцях.

 

 

 

 

 

Представник інтересів трудового

колективу, член профспілкового

комітету                                                                                     Паскар О.Т.  

Наверх ↑